บทเรียน 10 - หุงข้าว


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Ziangh hocเวลา
Tengxช่วย
Zouvทำอาหาร
Hmeivข้าว
Jiemxแช่
Tapvยกหม้อที่เตาไฟ
Uomน้ำ
Zuovรอ
Danghเดี๋ยว
Mbueixต้ม
Banตัก
Bieqcเข้า
Manc-mancช้า
Qouvกวน
Nanvจับ
Mangcดู
Gaaxคำที่หมายความลงดู
Maauอ่อนโยน
Faiหรือ
Camvมาก
Nzuncครัง
Camv-nzuncกีครั้ง
Da'feixที่สี
Uovนั้น
Buatcเห็น
Bouhยก
Lemhท่อระบายน้ำ
Torngซุป
Liouhเหลือ
Douhเท
Ienvถ้วย
Guangcที้ง
Mi'aqcการหด Mingh aqc
Douz-nzaucเตาไฟ
Horngxตากแห้ง

การอ่าน

เมี่ยน

Taux siec norm ziangh hoc aqv, nyutc maiv lauh njiec aqv.
Maa heuc Meix tengx maa zouv hnaangx.
Hmeiv jiemx duqv yietc norm ziangh hoc aqv.
Meix taapv jienv uom, zuov dangh jiouc mbueix aqv.
Uom mbueix aqv, Meix dorh hmeiv daaih ban bieqc caeng.
Meix manc-manc qouv jienv hnaangx.
Uom mbueix aqv, Meix ban duqv deix hnaangx daaih nanv mangc gaax maau nyei fai.
Meix ban daaih nanv camv-nzunc aqv,
Ban daaih nanv da'feix uov nzunc, Meix buatc hnaangx maau aqv.
Hnaangx maau daaih, Meix bouh caeng mingh lemh torng aqv.
Maa heuc Meix liouh jienv deix torng daaih bun ninh douh caux hnaangx nyanc.
Meix lemh deix torng njiec norm ienv, liuz uov deix lemh guangc mi'aqc.
Meix dorh caeng daaih taapv jienv douc-nzauc horngx hnaangx.
Meix lauh lauh qouv dangh, buatc nqaai liuz bouh caeng cuotv douz- nzauc.

ไทย

มันจะถึงหนึ่งทุ่มแล้วตะวันไม่นานจะตก
แม่เรียกเม๋ยช่วยแม่ทำอาหาร
ข้าวแช่มาได้หนึ่งชั่วโมงแล้ว
เม๋ยเอาน้ำไปต้มรอเดี๋ยวจะต้มมา
น้ำต้มแล้วเม๋ยเอาข้าวตักเข้าหม้อ
เม๋ยกวนข้าวช้าช้า
น้ำต้มแล้วเม๋ยตักข้าวมาจับดูว่ามันอ่อนโยนเรือเปลา
เม๋ยตักข้าวมาจับกีครังแล้ว
ตักมาจับที่สีครังเม๋ยเห็นว่าข้าวมันอ่อนโยนแล้ว
ข้าวมันอ่อนโยนแล้วเม๋ยยกหม้อไปท่อระบายน้ำซุป
แม่บอกเม๋ยเหลือบางซูปให้แม่เทกินกับข้าว
เม๋ยท่อระบายน้ำซุปบางอยู่ในถ้วยและที่อืนเทที้งไปแล้ว
เม๋ยยกหม้อไปที่เตาไฟให้ตากแห้งข้าว
เม๋ยไม่นานกวนไปกวนมาเห็นว่าแห้งแล้วยกจากเตาไฟ

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 9 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน11จะมาเร็วๆนี้