บทเรียน 9 - สภาพอากาศ


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Lorzหา
Lui-siouvเสื้อนอก
Ihนี่
Jiex sinตื่น
Haizรู้สึก
Juangvนาว
Nyutcตะวัน
Cuotvออก
Aqvแล้ว
Gaenghยัง
Jormร้อน
Naaivนี่
Gorngช่วง
Houcเวลา
Dong gueixฤดูหนาว
Njiecลงไป; ตก
Lauhนาน
Jioucจะ
Namxนาว
Qingx daaihเหตุดังนี้
Lunghฟ้า
Norเดี๋ยวนั้น
Aanxตอนบ่าย
Yiemอยู่
Duih mbiungcฝนตก
Haaix ndau yaacทุกที่ ; ทุกแห่ง
Nqaaiแห้ง
Maiv nangcไม่คอย
Borngxพัด
Nziaauxลม

การอ่าน

เมี่ยน

Gauv lorz ninh nyei lui-siouv.
Ih ndorm jiex sin daaih haiz juangv nyei.
Nyutc cuotv daaih aqv, mv baac maiv gaengh jorm.
Naaiv gorng houc naaic dong gueix,
nyutc njiec mingh maiv lauh jiouc namx aqv.
Qingx daaih lungh ndorm nor jiouc namx nyei.
Taux aanx deix nor jiouc jorm aqv.
Yiem naaiv naaic namx mv baac maiv duih mbiungc.
Haaix ndau yaac nqaai nyei, maiv nangc borngx nziaauz.

ไทย

เก้าหาเสื้อนอกของเขา
เช้านี่ตื่นมารู้สึกว่านาว
ตะวันออกมาแล้วแต่ยังไม่ร้อน
ช่วงเวลานี่คือฤดูหนาว
ตะวันตกไม่นานก็จะนาว
เหตุดังนี้ตอนเช้าก็นาว
ถึงตอนบ่ายเดี๋ยวนั้นจะร้อน
อยู่ตรงนี่มันนาวแต่ไม่ฝนตก
ทุกที่ก็แห้งไม่คอยพัดลม

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 8 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 10