บทเรียน 5 - อาหารเช้า


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Maaแม่
Caauvผัด
Jauxไข่
Ziangxเสร็จ
Gauvเก้า
Hiuzรับใช้
Hnaangxข้าว
Nyancกิน
Cauxกับ
Yaacก็

การอ่าน

เมี่ยน

Maa caauv jaux
Caauv ziangx jaux
Gauv hiuz hnaangx
Hiuz ziangx hnaangx
Gauv nyanc hnaangx caux jaux
Maa yaac nyanc hnaangx caux jaux

ไทย

แม่ผัดไข่
ผัดเสร๋จไข่
เก้ารับใช้ข้าว
รับใช้เสร๋จข้าว
เก้ากินข้าวกับไข่
แม่ก็กินข้าวกับไข่

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 4 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 6