บทเรียน 6 - ครอบครัว


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Daeพ่อ
Ganตาม
Jienvกำลัง
Ongตา; ปู่
Guxย่า; ยาย
Maivไม่
Oixอยาก
Laiผัก
Meixชื่อของลูกสาวคนโต
Eixชื่อของลูกชายคนที่สอง
Orvเนื้อ

การอ่าน

เมี่ยน

Dae yaac gan jienv maa caux Gauv nyanc jaux
Ong maiv oix nyanc jaux
Gux yaac maiv nyanc jaux
Ong caux gux oix nyanc lai
Ong caux gux zouv lai nyanc
Meix caux Eix maiv oix nyanc lai
Meix caux Eix oix nyanc orv
Meix caux Eix caauv orv

ไทย

พ่อก็กำลังตามแม่และเก้ากินไข่
ปู่ไม่อยากกินไข่
ยายก็ไม่อยากกินไข่
ปู่และยายอยากกินผัก
เม๋ยและเอ๋ไม่อยากกินผัก
เม๋ยและเอ๋อยากกินเนึ้อ

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 5 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 7