บทเรียน 7 - ปีเดือนวัน


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Ih hnoiวันนี่
Naaicคือ, เป็น
Mbuoเรา
Mienhเมี่ยน
Nyeiของ
Jaapcปีของเมียน
Hmzปีของเมียน
Hnyangxปี
Njang hnoiพรุ่งนี้
Cuotv seix hnoiวันเกิด
Aqc hnoiเมื่อวาน
Ninhเขา
Doicเพื่อน
Maaizซื้อ
Duqvได้
Norm
Jaeไก่
Maaihมี
Deixบาง
Daaihมา
Bunให้
Kaeqv mienhแขก
Mbaatc Mbiauzตกปลา
Mbiauzปลา
Ndormเช้า
Minghไป
Zih hlaaxมกราคม
Nyeic hlaaxกุมภาพันธ์
Faah hlaaxมีนาคม
Feix hlaaxเมษายน
Hmz hlaaxพฤษภาคม
Luoqc hlaaxมิถุนายน
Cietv hlaaxกรกฎาคม
Betv hlaaxสิงหาคม
Juov hlaaxกันยายน
Ziepc hlaaxตุลาคม
Ziepc yietv hlaaxพฤศจิกายน
Ziepc nyeic hlaaxธันวาคม

การอ่าน

เมี่ยน

Ih hnoi naaic mbuo Mienh nyei jaapc hmz hnyangx feix hlaax ziepc betv
Njang hnoi naaic Gauv nyei cuotv seix hnoi
Aqc hnoi Gauv gan ninh nyei doic nyei maa maaiz duqv norm jae
Njang hnoi ndorm Gauv oix mingh mbaatc mbiauz
Gauv oix maaih deix mbiauz daaih caux jae bun kaeqv mienh nyanc

ไทย

วันนีเป็น18เมษายนจาปฮึมปีของเราเมียน
พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเก้า
เมื่อวานเก้าซื้อได้ไก่จากเพื่อนของแม่
พรุ่งนี้ตอนเช้าเก้าอยากไปตกปลา
เก้าอยากมีบางปลามากับไก่ให้แขกกิน

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 6 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 8