บทเรียน 8 - ซื้อผักและเนื้อสัตว์


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
Heucเรียก
Dorhพา
Yanghเดิน
Yangh jauvเดิน
Muangzชื่อของลูกสาวคนโต
Sengชื่อกลาง
Pouxร้าน
Tauxถึง
Liuzแล้ว
Zorqvเอา
Dornghขนม
Gorngvพูด
Lai-bianghชนิดของผัก
Dopcถั่ว
Lai-jaaixชนิดของผัก
Norqcนก
Dungz-orvหมู
Mbaatvบาท

การอ่าน

เมี่ยน

Maa heuc Gauv dorh jienv Meix mingh maaiz lai maaiz orv
Gauv caux Meix yangh jauv mingh Muangz Seng mbuo nyei poux
Taux poux liuz Meix zorqv duqv norm dorngh daaih gorngv oix maaiz
Gauv oix maaiz deix lai-biangh, maaiz deix dopc, caux deix lai-jaaix
Meix gorngv oix maaiz deix norqc orv
Gauv yaac oix maaiz deix dungz-orv
Lai-biangh naaic ziepc mbaatv
Dopc naaic biaa mbaatv
Lai-jaaix naaic yaac ziepc mbaatv
Norqc naaic nyeic ziepc mbaatv
Dorngh naaic biaa mbaatv

ไทย

แม่เรียกเก้าพาเม๋ยไปซื้อผักซื้อเนื้อ
เก้าและเม๋ยเดินทางไปที่ร้านของม่วางเซง
ถึงร้านแล้วเม๋ยเอาได้ขนมมาบอกอยากซื้อ
เก้าอยากซื้อผักซื้อถั่วและผักที่อื่น
เม๋ยว่าอยากซื้อเนื้อนก
เก้าก็อยากซื้อหมู
ผักคือสีบบาท
ถั่วคือห้าบาท
ผักที่อื่นก็คือสีบบาท
เนื้อนกคือยี่สิบบาท
ขนมคือห้าบาท

ใช้แบบทดสอบบทเรียน 7 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 9