พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

C

เมี่ยนไทย
Caaจับ
Caaivก้าว
Caangh laanghวิเคราะห์, คิด
Caauvผัด
Caengหม้อ
Caengxสนับสนุน
Caeqvพาแยกไป
Camvมาก
Camv-dauhหลายคน
Camv-nyungcหลายอย่าง
Camv-nzuncกีครั้ง
Cauxกับ
Ceละโมบ
Ceuvขอ, ขอให้, ขอร้อง
Ceuxขี้เล่น
Cieรถ
Cie-ndaaixเครื่องบิน
Cie-ndaaix ciangvสนามบิน
Cienญาติ
Cietv Baeqv700
Cietv hlaaxกรกฎาคม
Cietv Ziepc70
Ciexเอียง, เฉียง
Cingใส, ชัด, แจ้ง, ชัดเจน
Cingh mborqcหัวเข่า
Cingvจ้าง
Ciou gueixฤดูใบไม้ร่วง
Ciouvก้าวร้าว
Ciqvเปีย, ถัก, กรอง
Congหอมหัวใหญ่
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play