พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

F

เมี่ยนไทย
Faah hlaaxมีนาคม
Faah Ziepc30
Faam-Baeqv300
Faan waacแปล
Faangกระเป๋าหิ้ว
Faanxร่ม
Faauxขึ้น
Faiหรือ
Fai bungตะวันตก
Faixนิด, เล็ก, น้อย
Faix fiemระมัดระวัง
Fan-ziuพริก
Fangxภาพถ่าย, รูปถ่าย
Fapvเสียบ, แทรก, แซม, สอด
Feiใย
Feix Baeqv400
Feix hlaaxเมษายน
Feix Ziepc40
Fiemใจ, หัวใจ
Fienxจดหมาย
Fietvหั่น, แล่
Fievเขียน
Fih hnangvเดียวกัน, เหมือนกัน
fin-saengครู
Fingxนามสกุล
Fongหลวมโพรก
Forngศร
Forqvสกปรก, เลอะ
Forvใส่กุญแจ
Forv-zeihกุญแจ
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play