พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

K

เมี่ยนไทย
Kaeqvแขก
Kaeqv mienhแขก
Kauxขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา
Kingโค่น
Koiเปิด
Koivสมุทร, ทะเล
Koiv-hlenชายหาด
Kong gueivหอยทาก
Koqvเพิ่ง
Korqvบวบ
Kouvเหนื่อย
Kuangxเกี่ยว
Kueiความเสียหาย
Kuingเวียน
Kungโค่น
Kungxเดียว, เพียง, แค่, แต่
Kuvอร่อย
Get it on Google Play