พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

W

เมี่ยนไทย
Waacคำ
waac-sapvกระซิบ
Waaicเลว, ร้าย, ชั่ว, ไม่ดี
Waangcกุศล
Waazวาด
Weihเพื่อ
Wetvขุด
Wueih haaix nyungcทำไมถึง
Wuonhต้ม
Wuotcลาด
Get it on Google Play